Privacyverklaring Kanjers in Kracht – Praktijk voor Kindercoaching

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Kanjers in Kracht gevestigd te Gorinchem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81817347

 

Persoonsgegevens

 

  • Doel van verwerking

Kanjers in Kracht gebruikt uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Kanjers in Kracht gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

 

Indien u mij persoonlijke contactgegevens geeft,  telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren.

 

  • Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal Kanjers in Kracht over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Kanjers in Kracht gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

 

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

 

  • Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij zijn Kanjers in Kracht.  Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben. 

 

Bewaartermijnen

Kanjers in Kracht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

 

Persoonsgegevens die in het kader van uw Samenwerking met Kanjers in Kracht zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

 

Rechten betrokkene

Kanjers in Kracht respecteert uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.